Isnin, 11 Jun 2012

PENGENALAN KEPADA PENYELIDIKAN


( INTRODUCTION TO RESEACH )

PARA PEMBENTANG 

ZURIMAN BIN ABDUL RAHMAN 
AHMAD ZOHIR BIN HARUN
KAMARUZAMAN BIN ISMAIL
 ZAKARIA BIN MUDA


n  BAHAGIAN 1
DISAMPAIKAN OLEH  : ZURIMAN BIN ABDUL RAHMAN

n  DEFINASI PENYELIDIKAN
n  BAGAIMANA MELAKUKAN PENYELIDIKAN
n  CIRI-CIRI PENYELIDIKAN
n  JENIS-JENIS PENYELIDIKAN
               KAJIAN ASAS (BASIC RESEARCH)
               KAJIAN GUNAAN ( APPLIED RESEARCH)

n  DEFINISI PENYELIDIKAN

n  Mencari fakta atau kebenaran mengenai sesuatu perkara.
n  Mengurus penyelidikan saintifik untuk menyelesai masalah, menguji hipotesis, membina atau merekacipta produk baru

n  BAGAIMANA MELAKUKAN  PENYELIDIKAN?
n   Penyelidikan MESTILAH DILAKSANAKAN SECARA SISTEMATIK kerana ia mengikut langkah tertentu yang logikal susunannya.

Langkah ini ialah:
   Memahami masalah yang hendak dikaji dan mengenalpasti bidang pengetahuan yang berkaitan
   Membuat sorotan kajian untuk memahami cara orang lain telah mendekati atau menguruskan masalah tersebut
   Mengumpul data secara tersusun dan terkawal supaya dapat mencapai keputusan yang sah
   Menganalisis data sesuai dengan masalah yang dikaji
   Membuat kesimpulan dan generalisasi

n  APAKAH PENYELIDIKAN PENDIDIKAN ?
               Penyelidikan pendidikan adalah kajian yang menyelidik tingkahlaku murid, pelajar, guru dan lain-lain peserta di sekolah dan institusi pendidikan yang lain.
               Tingkahlaku biasanya disiasat dengan memeriksa hasil kerja seperti dokumen dan keputusan ujian setara

n  MENGAPA KITA MELAKUKAN PENYELIDIKAN  PENDIDIKAN?
Kita hendak
n   Pelajari mengenai program berkesan.
n   Pelajari kaedah mengajar berkesan membantu pelajar belajar.
n   Mencari hubungan diantara pembolehubah dalam situasi (setting) pendidikan bagi merancang intervensi.
n   Memahami konteks budaya sekolah untuk membentuk sekolah yang memegang pada keadilan dan mengurangkan prejudis serta “inequality”.

n  CIRI-CIRI PENYELIDIKAN 
n  Matlamat adalah inferens (kesimpulan yang dibuat berdasarkan fakta (asas) tertentu.)
n  Prosedur adalah umum
n  Kesimpulan yang tidak pasti  
n  Kandungan adalah kaedah
(Applies to Qualitative and Quantitative Studies)(King, Keohane, & Verba, 1994)
n  Perlu ada unsur menyelesaikan masalah, samada masalah itu kecil atau besar atau penting atau kurang penting.
n  Menyumbangan kepada  ilmu.
n  Kadangkala masalah mungkin penting pada sesuatu masa tetapi remeh pada masa yang lain.
n Ia bermula dengan satu persoalan didalam pemikiran seorang penyelidik
n  Ia memerlukan satu perancangan.
nIa menuntut kenyataan yang jelas mengenai sesuatu masalah
nIa melibatkan permasalahan utama dengan permasalaahan berkaitan
n  Ia mencari tuju arah melalui hipotesis berkenaan
n  Ia melibatkan fakta dan makna fakta


n    Menghimpun dan Menganalisa Data Mestilah:

n   Availability (Sumber Tersedia) ia adalah agak sukar untuk mendapatkan data dari menentukan jenis data yang diperlukan
n   Authenticity (Perakuan) penyelidik mestilah memastikan ketepatan data
n   Adequacy (Mencukupi) merujuk kepada perolehan data samada mencukupi bagi membolehkan kesimpulan sah dinyatakan.
n   Validity (Kesahan) penyelidik hendaklah memastikan data dan maklumat adalah tepat dan sah

n  TUJUAN PENYELIDIKAN ASAS DAN GUNAAN
n  Penyelidikan asas dan penyelidikan gunaan dibezakan daripada aspek tujuan.
n  Tujuan primer penyelidikan asas ialah pengetahuan lanjutan (knowledge extension)
n  Tujuan penyelidikan gunaan ialah penyelesaian praktikal yang segera.

n  JENIS-JENIS PENYELIDIKAN 
Penyelidikan Asas dan Gunaan 
(Basic and Applied Research)

1. Penyelidikan Asas
n   Semata-mata untuk menambahkan ilmu pengetahuan manusia.
n   Penyelidikan yang mempunyai tujuan intelek untuk memperkembangkan ilmu pengetahuan.
n   Penyelidikan ini berdasarkan keinginan untuk mengetahui sesuatu.
n   Bersifat statik sekiranya teori yang ditemui tidak dapat diuji oleh ahli penyelidik penyelidikan gunaan.
n   Jika diuji dan tidak tepat/benar, para  penyelidik penyelidikan asas akan melakukan semula penyelidikan asas  untuk memperbaiki model atau teori mereka.

n  Contoh penyelidikan asas
n   Menjalankan eksperimen berkaitan pembelajaran dalam makmal sains.
n   Tujuan eksperimen itu ialah untuk menyumbang kepada pengetahuan mengenai cara pembelajaran yg berlaku dalam makmal.
n   Eksperimen tersebut boleh fokus kpd  satu atau beberapa faktor yang terhad berkaitan pembelajaran seperti perbezaan yang berlaku/terhasil apabila bahan pembelajaran dipersembahkan melalui gambar rajah atau lisan.

2. Penyelidikan Gunaan

n   Kajian asli yg dijalankan utk memperoleh pengetahuan baru berdasarkan kpd teori asas bagi mencapai sesuatu tujuan
     praktis atau objektif yg spesifik.
n   Bertujuan :
     Menyelesaikan masalah praktis yg dihadapi ataupun menguji sesuatu teori utk menilai kegunaannya dlm bidang pendidikan.
•Ia bertujuan utk menemui sesuatu yang terbaik utk dilaksanakan.
 Ia dpt memberikan data samada menyokong sesuatu teori, mengubahsuaikan sesuatu teori ataupun perkembangan sesuatu teori.
n   “Developmental Research juga merupakan sebahagian drp penyelidikan gunaan. Ianya berkaitan dengan perkembangan produk yang berkesan utk kegunaanya dlm institusi pendidikan.
n Cthnya, perkembangan rekabentuk kurikulum, garis, panduan guru, bahan-bahan pembelajaran, sistem pengurusan dan dll.

n  Difokuskan untuk menjawab persoalan sebenar dunia, soalan praktikal untuk memberi penyelesaian segera yang relatif.
n  Topik bagi penyelidikan gunaan biasanya dipandu oleh masalah semasa dalam pendidikan dan perkara yang menjadi perhatian pembuat polisi.
n  Contoh penyelidikan gunaan
n   Menjalankan satu tinjauan (survey) terhadap guru sekolah rendah dalam sistem persekolahan untuk mengenal pasti kegemaran(preferences) dan pandangan berkaitan beberapa program bacaan yang ada.
n   Tinjauan ini mungkin dijalankan oleh jawatankuasa kurikulum atau pentadbiran sistem sekolah yang prihatin dengan masalah memilih program bacaan atau bahan yang hendak dibeli.
n   Keputusan tinjauan dapat memberi maklumat penting untuk membuat keputusan pembelian bahan tersebut.

n  BAHAGIAN 2
DISAMPAIKAN OLEH  : AHMAD ZOHIR BIN HARUN

n  KAEDAH  PENYELIDIKAN
  KAEDAH KUANTITATIF
  KAEDAH KUALITATIF
 KAEDAH CAMPURAN (KUANTITATIF & KUALITATIF)     

n  PENDEKATAN  PENYELIDIKAN

1) PENDEKATAN KUATITATIF 

1. Melibatkan pengumpulan data objektif berangka.
n2. Ciri-ciri Penyelidikan Kuantitatif:
       - Menggunakan penaakulan deduktif.
       - Bermula dengan soalan-soalan yang dirumuskan
       menjadi hipotesis yang boleh uji (ramalan).
       - Menggunakan dua atau lebih pembolehubah dan
       menegaskan hubungan antara mereka.
      - Berdasarkan kepada fakta positif dan fenomena diukur.
       - Menggunakan campur tangan (eksperimen).
      - Menggubal undang-undang yang generalisable kepada
         situasi lain.

2) PENDEKATAN KUALITATIF

1. Melibatkan pengumpulan data kaya deskriptif.
2. Ciri-ciri Penyelidikan Kualitatif:
n   Menggunakan penaakulan induktif
n   Bergerak dari yang tertentu kepada umum.
n   Menganggap fenomena setiap unik dan mesti dipatuhi.
n   Kesimpulan yang dibangunkan semasa penyiasatan.
n   "Tetapan semulajadi" setiap hari tanpa campur tangan.
n   Hasil deskriptif
n   Keputusan tidak generalisable

3) PENDEKATAN CAMPURAN (KUANTITATIF & KUALITATIF)

n   Penyelidikan di mana penyelidik menggunakan paradigma penyelidikan kualitatif untuk satu fasa kajian penyelidikan dan paradigma penyelidikan kuantitatif bagi fasa lain kajian.
n   Sebagai contoh, seorang penyelidik mungkin menjalankan satu eksperimen (kuantitatif) dan selepas eksperimen menjalankan kajian temu bual dengan peserta (kualitatif) untuk melihat bagaimana mereka melihat9eksperimen dan untuk melihat sama ada mereka bersetuju dengan keputusan.
n   Penyelidikan kaedah campuran adalah seperti mengadakan dua mini kajian dalam tempoh satu kajian penyelidikan secara keseluruhan.

n  BAHAGIAN 3
DISAMPAIKAN OLEH  : KAMARUZAMAN BIN ISMAIL

n  OVERVIEW OF RESEARCH PARADIGM
n  RESEARCH PARADIGM
     1. POSITIVIST
     2. SOCIAL CONSTRUCTIONIST
     3. POST - POSITIVIST
n  OVERVIEW OF RESEARCH PARADIGM


Maksud Paradigma Penyelidikan
n   Paradigma adalah andaian asas dalam sesebuah kaedah penyelidikan juga penting dalam menentukan kaedah yang akan dipilih.
n    Andaian paradigma ini perlu kita faham barulah kita yakin dengan pilihan metod yang kita pilih.
n   “.... Rangkaian idea koheren mengenai sifat dunia dan fungsi penyelidik yang dipatuhi oleh satu kumpulan penyelidik, keadaan pemikiran mereka dan menyokong tindakan penyelidikan” [Bassey, 1990: para 8,1]

-          “A basis for comprehension, for interpreting social reality” [Cohen, Manion & Morrison, 2000: 9]
-           ‘Asas bagi pemahaman, untuk mentafsir realiti sosial’
        
n  RESEARCH PARADIGM (1)
n   1) POSITIVIS (POSITIVIST)
n   Paradigma positivist berasaskan kepada kepercayaan benar (realist) di mana ‘views the world as existing independently of our
n   knowledge of it’ (Guba & Lincoln, 1998:204).
n   Golongan positivist beryakinan bahawa adanya bentuk, peraturan dan fenomena sebab-akibat dalam kajian sosial.
n   mereka membentuk pernyataan sebab-akibat di mana akan mengaitkan kajian mereka dengan angkubah bersandar dan tidak bersandar.
n   Pengkaji sains sosial yang beraliran positivist cuba menggunakan kaedah saintifik (seperti dalam sains tulen) dalam
n   mengkaji dunia sosial. Mereka mengutamakan ‘explanation’ daripada memahami (understanding)dalam kajian berbentuk sosial.
n   Kajian kuantitatif lebih berpegang dengan perspektif positivisme dan pasca-positivisme.

n  RESEARCH PARADIGM (2)
    2) SOCIAL CONTRUCTIONIST
n   Paradigma social contructonist merupakan manifestasi dari penyelidikan mengenai manusia.
n   Paradigma ini beranggap bahawa setiap manusia memiliki sesuatu "Kebenaran" dan kebolehan mentaksir "Kebenaran" secara berbeza-beza.
n   Menjadi daya tarik yang besar bagi suatu suatu penyelidikan, apabila dapat mengenali kebenaran (secara bukti) & mentafsirkannya.
n   Paradigma ini yang menolak idea-idea postivist dan post-postivist.
n   Penyelidik kajian kualitatif lebih berpegang dengan perspektif intepretivisme/konstruktivisme yang memahami realiti pengalaman manusia berdasarkan kehidupan mereka sendiri.

n  RESEARCH PARADIGM (3)
3) POST- POSITIVIST
n   Perbaikan atau modifikasi dari positivist.

n   Paradigma ini yang menolak idea-idea social contsructionist bahawa dunia sosial dapat dipelajari dengan secara objektif dan membuat penilaian secara bebas.
n   Penyelidikan boleh jadi lebih menarik daripada apa yang difikirkan.
n   Dapat gunakan pelbagai teknik untuk menilai perdebatan (arguments).
n   Persoalannya ialah “evidence”.

n  BAHAGIAN 4
DISAMPAIKAN OLEH  : ZAKARIA BIN MUDA

n  RESEARCH PARADIGM
      4. PRAGMATISM
      5. POST-MODERNISM
      6. CRITICAL THEORY

n  RESEARCH PARADIGM (4)
4. PARAGMATISM
n    Paradigma pragmatik sebagai satu set kepercayaan, digambarkan di atas, timbul sebagai paradigma tindak balas tunggal kepada perdebatan akibat ”peperangan paradigma " atau kemunculan  pelbagai paradigma baru.
n   Paradigma pragmatik penolakan idea-idea post-positivisme dan konstruktivisme (Creswell 2003).
n   Tashakkori dan Teddlie (1998) dan Creswell (2003) melihat Paradigma pragmatik sebagai intuitif rayuan, kebenaran untuk mengkaji suatu perkara yang mempunyai kepentingan, menerima kaedah yang sesuai dan menggunakan penemuan dalam cara yang positif dlm suasana harmoni serta mempunyai sistem nilai yang dipegang oleh penyelidik.
n   Boleh diguna pakai untuk tujuan penyelidikan sosial dan pengurusan kerana ini adalah selari dengan campuran kaedah kuantitatif dan kualitatif diambil dalam kecenderungan penyelidikan "berasaskan pengamal".

n  RESEARCH PARADIGM (5)
5. POST-MODERNISM
Terdapat beberapa pengertian tentang Postmodernisme oleh beberapa para ahli penyelidikan :
1. Menurut Tony Cliff, definisi postmodernisme adalah sebagai “The theory of rejecting theories”.
2. Menurut Chuck Colson, postmodernisme sebagai “A generation raised on channel-surfing has lost the capacity for linear thinking and analytical reasoning”.
3. Menurut Al Gore (Bekas wakil presiden Amerika Serikat), mengatakan postmodernisme “ It’s the combination of narcissisand nihilism that really defines postmodernism”.
n   Dalam pandangan postmodernisme, karakter yang dianggap baik lahir dari aktivis sosial masyarakat.
n   Jadi dapat disimpulkan, apa yang baik menurut suatu kelompok tertentu, belum tentu baik post-modernismyang lainnya.

n  RESEARCH PARADIGM (6)
n  6. CRITICAL THEORY
n  Menurut ahli-ahli teori ini, teori "kritikal" boleh dibezakan dari teori "tradisional" mengikut maksud praktikal yang tertentu: teori adalah kritikal sehingga ke tahap bahawa ia bertujuan "untuk membebaskan manusia daripada keadaan yang menghambakan mereka "(Horkheimer 1982, 244).
n  Kerana teori itu bertujuan untuk menjelaskan dan mengubah semua keadaan manusia  yang berada dalam situasi yang kritikal.
n   Banyak "teori kritikal" dalam erti kata yang lebih luas telah dibangunkan.
n  Mereka telah muncul berkaitan dgn gerakan-gerakan sosial yang mengenal pasti pelbagai dimensi penguasaan manusia dalam masyarakat moden
n  Teori kritikal menyediakan asas deskriptif & normatif untuk siasatan sosial yang bertujuan untuk mengurangkan dominasi dan meningkatkan kebebasan dalam semua bentuknya penyelidikan.
n   
n  RUJUKAN
n   Amaratunga, D., Baldry, D., Sarshar, M. and Newton, R. (2002) Quantitative and qualitative research in the built
n   environment: application of ‘mixed’ research approach, Work Study, 51(1), pp. 17–31.
n   Anderson, M. J. and Shaw, R. N. (1999) A comparative evaluation of qualitative data analytic techniques in identifying volunteer motivation in tourism, Tourism Management, 20(1), pp. 99–106.
n   Rorty, R. (1982) Consequences of Pragmatism.  Minnesota: University of Minnesota Press.
n   Sloanes, C. (Ed.) (2003) Oxford Dictionary of English. Oxford: Oxford University Press.
n   Tashakkori, A. and Teddlie, C. (1998) Mixed Methodology: Combing Qualitative and Quantitative Approaches. London: Sage.

n  WEBSITES TO RESEARCH TERMINOLOGIES
n http://www.resmind.swap.ac.uk/content/00_other/glossary.htm
n  http://www.rtc.pdx.edu/pgGlossaryOfResearch.shtml
n http://www.cabinetoffice.gov.uk/media/cabinetoffice/social_exclusion_task_force/assets/think_research/1_glossary.pdf

n   http://writing.colostate.edu/guides/research/glossary/
n   http://www.coloradocollege.edu/dean/oir/irb/glossary.htm
n  http://www.umm.edu/nursing/docs/glossary_research_terms.pdf
n  http://www.cori.ca/OurApproach/Glossary/GlossaryResearchTerms/tabid/219/Default.aspx


Tiada ulasan:

Catat Ulasan