Rabu, 28 November 2012

MENILAI HUBUNGAN ANTARA JANTINA, UMUR DAN KEMURUNGAN DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIK PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DI NIGERIA


 1.0        Pengenalan
Pendidikan merupakan alat penting untuk pembangunan dalam sesebuah Negara di dunia ini. Kegagalan salah satu masalah besar kepada keluarga, masyarakat dan Negara. Kajian oleh pertubuhan Pendidikan Sanandaj (2007) melaporkan 27% daripada pelajar-pelajar  sekolah menengah mempunyai masalah akademik. Di samping itu, Hamidin (2006) menunjukkan bahawa USD 50 juta di perlukan untuk menyelesaikan masalah kegagalan akademik akademik di barat Azerbaijin Wilayah di Iran.
Banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian akademik, salah satunya ialah kemurungan. Kemurungan dikatakan  mempunyai hubungan dengan pencapaian akademik seseorang pelajar. Menurut Busari (2012), Indeks kemurungan adalah  kesedihan yang berterusan, kehilangan semangat (jati diri), perasaan kehilangan harga diri dan perasaan kehilangan kepentingan diri  dalam aktiviti harian. Kajian menunjukkan  bahawa kemurungan mempunyai kesan yang negatif kepada pencapaian akademik. Kajian oleh Lewinsohn,Rohde, dan Seeley  (1998) menunjukan bahawa kadar kemurungan seumur hidup meningkat kepada 14% untuk remaja yang berusia 15 hingga 18 tahun berbanding  hanya  3% sahaja semasa mereka zaman kanak-kanak.
Setiap saat, 3% hingga 8% menghadapi gangguan kemurungan utama (MDD) dan kadar ini mengatasi kadar gangguan penyakit  asma sebagai penyakit paling kronik dalam kumpulannya (Jackson, dan Lurie, 2006).
Menurut Zalsman, Brent, dan Weersing  (2006) menyatakan bahawa belia yang tertekan adalah berisiko untuk menghadapi masalah tingkah laku, gangguan personaliti, penyalahgunaan dadah, obesiti, konflik interpersonal, hubungan sosial yang tidak memuaskan, tahap pendidikan dan pekerjaan yang kurang memuaskan.


2.0  Penyataan Masalah Kajian
            Menurut Airaksinen, Wahlin, Forsell dan Larsson (2006) mendapati bahawa kemurungan mempunyai kesan ke atas prestasi memori di kalangan responden. Selain itu, Pine, Lissek, Klein et al. (2004) menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara prestasi ingatan, umur dan jantina. Data daripada kajian mereka menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara prestasi memori dan kemurungan utama (F (2,351) = 3,3; p <.05), keputusan ini menunjukkan bahawa kemurungan menurun akan menyebabkan prestasi memori juga akan menurun. Park, Goodyear dan Teasdle (2002) pula  mendapati kemurungan yang terjejas akan menjejaskan kapasiti  memori di kalangan remaja. Di samping itu, Mowla, Ashkani, Ghanizadeh, Dehbozorgi, Sabayan dan Choherdri (2007) menunjukkan bahawa prestasi memori, melalui sub-ujian Memori Wechsler Skala-III, ada kaitan dengan kemurungan.
Torzandjani (2006) mendapati bahawa kemurungan memberi kesan daripada sebahagian memori seperti kawalan minda, memori visual dan pembelajaran persatuan. Ia bermakna bahawa kemurungan menjejaskan perhatian dan penumpuan seseorang. Untuk menghuraikan proses ini, teori pemprosesan maklumat (Atkinson dan Schifrin, 1968) digunakan untuk menjelaskan kesan kemurungan ingatan. Menurut teori ini, apabila tumpuan dan perhatian yang terjejas, ingatan jangka pendek tidak dapat memindahkan maklumat kepada memori jangka panjang. Seperti yang disebutkan di atas, kemurungan menghalang pemindahan maklumat daripada ingatan jangka pendek ke memori jangka panjang. Jadi, Sharifi (2001) menunjukkan bahawa pelajar sekolah tinggi di Sanandaj didapati 17%, mengalami masalah kemurangan  yang teruk,  44 % kemurungan sederhana dan 17% kemurungan ringan . Seperti yang disebutkan di atas, kemurungan menjejaskan pencapaian akademik. Menurut Chen dan LI (2000), remaja yang  terdedah kepada  kemurungan akan menyebabkan kemunduran pelajaran (Osiki dan Busari

2002). Dengan menggunakan maklumat berdasarkan model peruntukan sumber berkesan juga mendapati  perasaan tertekan pada kognisi dengan gejala kemurungan adalah kecenderungan nebghadapi masalah gangguan untuk menumpukan perhatian mereka kepada sesuatu perkara, pemikiran yang tidak relevan, menjejaskan ingatan & pemikiran (kognitif) pelajar dan seterusnya membawa kepada perhatian kegagalan akademik (Busari dan Uwakwe 2001). Sebagai contohnya, Frojd et al. (2008) melaporkan kemurungan menjejaskan fungsi kognitif , blok sumber kognitif dan juga prestasi akademik  (Busari dan Eniola 2008). Ini menunjukkan kemurungan boleh mengganggu tumpuan dan perhatian dalam pembelajaran seseorang pelajar serta menyebabkan prestasi akademik menjadi lemah. Kajian  menunjukkan, bahawa tekanan perasaan yang negatif berkaitan dengan prestasi akademik. Petunjuk kemurungan di kalangan remaja termasuk paras keresahan, perasaan rendah diri, perasaan kritikan diri yang  tinggi dan defisit kemahiran sosial (Beasly dan Beardslee, 1998). Remaja yang mempunyai gaya pemikiran yang negatif akan  menjerat diri mereka sendiri dan masa depan mereka. Ini  mengakibatkan mereka berkecendungan untuk  nendapat risiko gangguan kemurungan utama (MDD) (Jeffrey, Sava, dan Winters, 2005).
Selain itu, orang-orang yang tertekan dengan dan tanpa memori aduan mempunyai skor yang lebih rendah pada Memori Wechsler Skala-III daripada kumpulan kawalan. Tambahan pula, roping dan Cogin (1993) mendapati bahawa kemurungan mempunyai kesan ke atas disfungsi ingatan, terutama di kalangan orang dewasa yang lebih tua. Begitu juga, An de Decker, Hermans, Raes dan Eelen (2003) menunjukkan bahawa kemurungan, kebimbangan, bimbang, kekecewaan, atau tekanan subjektif, ketara berkaitan dengan mendapatkan semula kenangan tertentu. Juga, Afshar (2004) mendapati bahawa min memori yang telah diukur oleh Wechsler

Memori Skala-3rd Editions (WMS-III) dalam tertekan, Alzheimer dan kumpulan normal adalah 47, 37 dan 55 masing-masing.
Fergusson dan Horwood (1997) dalam kajian mereka dengan 1000 responden berusia antara 8-18 tahun di New Zealand melaporkan bahawa terdapat perbezaan sekolah pencapaian antara lelaki dan perempuan. Kajian mereka mendapati bahawa lelaki mendapat  skor yang lebih rendah berbanding perempuan dalam semua ujian standard. Linver et al. (2002) dalam kajian mereka ke atas 1821 responden di kalangan remaja dari Amerika Syarikat, mendapati bahawa perempuan mempunyai gred yang lebih tinggi berbanding  lelaki.
Anne Rampacher dan Peterson (1999) menunjukkan umur mempunyai kesan ke atas pencapaian akademik di kalangan pelajar. Ramai penyelidik mendapati bahawa sebahagian  besar di kalangan pelajar di Nigeria gagal dalam akademik dan ada yang cuba untuk mencari sebab-sebab di sebalik kadar kegagalan yang membimbangkan itu.
Berdasarkan  permasalahan yang telah dikemukakan di atas, mencetuskan  idea kepada penyelidik untuk membuat kajian  tentang  hubungan antara jantina, umur, kemurungan dan prestasi akademik di kalangan remaja di Nigeria. Tajuk jurnal ini ialah “Menilai  Hubungan antara Jantina, Umur, Kemurungan dan Prestasi Akademik di kalangan Remaja. Kajian ini dibuat oleh Busari, A.O. dari  Federal College of Education (sp) Oyo, Nigeria.

3.0  Objektif Kajian
Secara khusus objektif kajian ini adalah untuk :
  1. Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengkaji hubungan antara kemurungan dan pencapaian akademik di kalangan remaja.
  2. Mengkaji hubungan antara jantina dengan pencapaian akademik di kalangan remaja.
  3. Mengkaji hubungan antara umur  dengan pencapaian akademik di kalangan remaja.

4.0   Persoalan Kajian
Daripada objektif  kajian yang  dinyatakan , persoalan kajian adalah seperti berikut :
                    i.            Adakah terdapat hubungan yang signifikan antara kemurungan dengan pencapaian akademik remaja?
                  ii.            Adakah terdapat hubungan yang signifikan antara jantina  dengan pencapaian akademik remaja?
                iii.            Adakah terdapat hubungan yang signifikan antara umur dengan pencapaian akademik remaja?

5.0   Hipotesis Kajian
Ho1 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kemurungan dengan pencapaian
         akademik  remaja.
Ho2 :  Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jantina  dengan pencapaian akademik
           remaja.
Ho3 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara umur dengan pencapaian akademik
         remaja.

6.0   Kaedah Kajian
Kajian ini telah dijalankan ke atas sampel yang dipilih secara rawak ke atas   1200 pelajar remaja (600 lelaki dan 600 perempuan) dalam usia berkisar 15-19 tahun di Selatan Barat Nigeria. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah Inventori Kemurungan Beck (21 item BDI). Analisis data dilakukan dengan mengunakan kaedah  analisis deskriptif ( mod, peratusan, min dan sisihan piawai) serta  korelasi Pearson dan ujian-t.
7.0              Hasil Kajian ( Interprestasi data)
      i.            Jadual 1 menunjukkan  bahawa bilangan responden dalam kajian semasa termasuk 600 (50%) lelaki dan 600 (50%) perempuan. Lingkungan umur responden adalah 15-19 tahun dan sampel dibahagikan kepada tiga umur kategori: 45.3% berumur 15-16 tahun, 36.6% berumur 17-18 dan kumpulan terakhir, 18.1% berumur 19 tahun. Daripada responden 5.8% melaporkan prestasi akademik mereka kurang daripada 39, manakala 43%, 25.3% dan 25.8% daripada mereka dilaporkan prestasi akademik mereka untuk menjadi 40-49, 50-69 dan lebih daripada 70 masing-masing. Di samping itu, hasil kajian menunjukkan bahawa 67,91% daripada responden adalah normal (tidak tertekan) , manakala 25.8% telah sedikit tertekan, 3.4% adalah sederhana tertekan dan 2.8% mempunyai kemurungan yang teruk.

Jadual 1: Prestasi Akademik dan Kaitannya Dengan Pemboleh ubah Kemurungan, Umur dan
               Jantina

Kemurungan               ≤ 39                 40 – 49             50 – 69             ≥ 70                 Total    %                                                                                                                                                
Peringkat                     n          %             n          %          n         %        n          %                     

Normal ( 0 – 15)                 20           1.7              320          26.7       217         18.08   258       21.5        815        67.9
Ringan ( 16 – 30 )               42           3.5              147          12.3       78           6.5         43        3.6         310        25.8       
Moderate ( 31 – 46 )          8             0.7               21             1.75       6           0.5           6        0.5            41          3.4
Severa ( 47 – 63 )                               0             0.0               28             2.3         3           0.25         3        2.25           34           2.8
Kumpulan Umur
  15 – 16                                               0             0.0             142           11.8        151        12.6        251     20.9         544       45.3
  17 – 18                               9             0.75           225           18.8        156         13.0        49        4.1          439       36.6
  19                                        27           2.3             147            12.3         34           2.8          9      0.75          217      18.1
Gender
Male                                      30           5.0            306            51.0        141          23.5       123      20.5        600    
Female                                  6             1.0            219            36.5        174          29.0         201     33.5       600

               
    ii.            Berdasarkan jadual 2, Korelasi Pearson menunjukkan kemurungan mempunyai hubungan yang signifikan (r = -0.24, p ≤ 0.01) dengan prestasi akademik. Hubungan negatif ini menunjukkan semakin tinggi tahap kemurungan menyebabkan prestasi akademik remaja semakin rendah, sebaliknya semakin rendah tahap kemurungan akan menyebabkan prestasi akedemik remaja semakin tinggi. Hubungan antara kemurungan dan pencapaian akademik adalah lemah.
iii.            Berdasarkan jadual 2, Korelasi Pearson juga menunjukkan umur mempunyai hubungan yang signifikan (r = 0.25, p ≤ 0.01)  dengan prestasi akademik. Hubungan positif ini menunjukkan semakin meningkat umur pelajar, prestasi akademik mereka juga semakin tinggi (baik). Manakala semakin muda ( rendah ) umur seseorang pelajar, semakin rendah prestasi akademik mereka. Hubungan antara umur dengan prestasi akademik adalah rendah. Dapatan kajian ini selari dengan hasil kajian oleh Fergusson dan Horwood (1997) dan Linver et al. (2002) yang mendapati terdapat hubungan yang signifikan  antara umur dengan prestasi akademik di kalangan remaja.

Jadual  2 : Korelasi Pearson Antara Kemurungan (Tekanan) Dengan Pencapaian Akademik


Pemboleh ubah                                                r                                            p      

Kemurungan                                                  - 0.24                                    0.00*
Umur                                                             - 0.25                                    0.00*
*p ≤ .01

iv.             Berdasarkan jadual 3, didapati terdapat hubungan yang signifikan  antara prestasi akademik antara lelaki dan perempuan, (t(1) = -5,51,  p ≤ 0.05). Ini menunjukkan yang signifikan antara lelaki dan perempuan  dalam prestasi akademik remaja di Nigeria. Ujian–t sampel bebas adalah signifikan t (641) = -4.90 , p<.05  secara statistik. Jadi, keputusan ini  berjaya menolak Ho dan menerima HA. Keputusan Ini menunjukkan terdapat perbezaan antara pencapaian akademik pelajar berdasarkan jantina. Min pelajar perempuan (17.73) lebih tinggi berbanding min pelajar lelaki (16.45) dalam pencapaian akademik.

Jadual 3 : Ujian – t  Antara Pencapaian Akademik  Kemurungan  Dengan   Jantina
Jantina                             n                  min                sp                      t                      p                                                                                                 
Lelaki                         16.45               16.45               2.51                 -5.51               0.00*
Perempuan                  - 0.25              17.73              2.23                            
*p ≤ .05


8.0    Cadangan
Penyelidik mencadangkan bahawa bersama-sama dengan prestasi akademik, kesihatan mental akan dibangunkan dalam persekitaran sekolah menggunakan strategi sokongan seperti pendidikan bimbingan kaunseling dan program pengajaran kemahiran hidup dan psikoterapi.
Selain itu, saya mencadangkan supaya pihak kerajaan mewujudkan satu pusat khas kepada remaja-remaja yang menghadapi masalah kemurungan yang serius. Dimana remaja di pusat tersebut diberi latihan kemahiran bersosial dan  kemahiran menyelesaikan masalah supaya kehdupan mereka tidak terasing daripada dunia sebenar.


9.0   Kesimpulan
Kajian ini telah  membuktikan wujudnya hubungan yang signifikan antara kemurungan, umur dan jantina dengan prestasi akademik di kalangan remaja sekolah menengah. Kemurungan didapati lmempunyai kesan serius terhadap prestasi akademik di kalangan remaja. Ia menurun pencapaian akademik. Ia juga mengurangkan motivasi pelajar yang menyebabkan mereka hilang tumpuan untuk belajar seterusnya membawa kepada kegagalan dalam akademik.
Oleh itu, dicadangkan agar kaunselor di menengah sekolah perlu memainkan peranan penting  dengan memperkenalkan aktiviti pencegahan kemurungan. Kaunseleor sekolah perlu memberi bimbingan untuk mencegah berlakunya kemurungan dengan mengadakan aktiviti  kaunseling secara terancang dan sistematik untuk memperbaiki tahap kemurungan di kalangan pelajar. Bimbingan tersebut akan dapat mengatasi tekan hidup yang ditanggung oleh mereka serta mengajar mereka tentang kehidupan dalam masyarakat melalui teknik terapeutik agar dapat meningkatkan prestasi akademik serta mengurangkan kesan kemurungan dikalangan pelajar sekolah menengah.
BIBLIOGRAFI

Afshar, H (2004). Compression of Memory in depressed, Alzheimer and normal groups, PhD
     Thesis, Iran University of Medical Science and Health Services.

Airaksinen, E, Wahlin, Å, Forsell,Y, Larsson, M (2006). Low episodic memory performance as a
     premorbid marker of depression:  evidence from a 3-year  follow- up. Acta  Psychiatrica
     Scandinavica (Online Early)

Arsaythamby Veloo, Arumugan Raman (2012), Kaedah analisis & interprestasi data, Sintok :
     Penerbitan Universiti Utara Malaysia.

Arsaythamby Veloo, Arumugan Raman (2010), Panduan menganalisis & menginterprestasi   
     data, Sintok : Penerbitan Universiti Utara Malaysia.

Azizi Yahaya ( 2006 ). Menguasai penyelidikan dalam pendidikan: Teori,Analisis &
      Interpretasi Data. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn Bhd.

Best,J.W. (1981 ). Research in Education. New Jersey: Prentice Hall

Busari, AO, Eniola, MS (2008) The  effects of  therapeutic management  approach on
     depressive symptomatology and cognitive task performance among the physically
     challenged students of rehabilitation centre, Ibadan, Nigeria. The Anthropologist: Int. J.
     Contemporary and Applied Studies on Man. 10(1): 25 -30

Busari, AO, Uwakwe, CBU (2001) The Effects of Stress Inoculation Training Techniques in the
     Management of Worry as a Self-Handicapping Strategy in Intellectual Performance. Nigeria

Cohen,L., Manion,L (1985 ). Research methods in education. London:Croom-Helm.

Groth-Marnat, G (2003). The handbook of psychological assessment. 1st Edn., John Wiley and
     Sons, New York, ISBN: 10: 0471419796, pp: 862.

Hallfors, DD, Waller, MW, Bauer, D, Ford, CA, Halpern, CT (2005). Adolescence, sex and
     drugs or depression. Am. J. Prev. Med., 29: 163-170.

Hamidian, H (2006). Academic failure in Azerbaijan province, Iran, News agency of Islamic
     Republic of Iran.

Lee,Eun Sol,Ronald N. Forthoper,and Ronald J. Lorimor  ( 1989 ). Analyzing complex survey
      data. Thousand Oaks,CA:Sage Publications.


Terry, D (2005), Applied Regression Analysis . London : Thomsons Learning.Inc.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan